Tagalog - Tagalog

Tungkol sa Tagapagsiyasat ng mga Sumbong ukol sa Transportasyong Publiko

Ang Public Transport Ombudsman (Tagapagsiyasat ng mga sumbong ukol sa transportasyong publiko) ay isang serbisyong walang kinikilingan, walang bayad at mabilis upang tumugon sa mga reklamo at sa gayon ay gawing mas magaling ang sistema para sa lahat.

Kung mas magugustuhan mong magsalita sa wikang hindi Ingles, paki-paalam sa amin at makakapagsaayos kami ng interpreter. Maaari ka ring pumili ng isang kaibigan o miyembro ng pamilya na makikipag-ugnay sa amin para sa iyo. 

Sinisiyasat namin ang malawak na hanay ng mga isyu ng transportasyong publiko tulad ng:

  • Pagkahinto ng mga serbisyo ng transportasyong publiko
  • Mykie at pagti-tiket
  • Reklamo tungkol sa tauhan ng transportasyong publiko
  • Ang paggamit ng transportasyong publiko ng mga mga taong may kapansanan
  • Mga gawaing-transportasyong publiko na maaaring maapektahan ka

May ilang mga isyu na hindi namin masisiyasat, tulad ng mga presyo ng tiket, pamamalakad ng pamahalaan at mga apela tungkol sa mga multa. Kahit hindi namin masisiyasat ang iyong reklamo mapapayuhan at mabigigyan ka namin ng impormasyon at susubukan naming isangguni ikaw sa kaninumang makatutulong sa iyo.

Paano ka namin matutulungan 

Kapag nagsisiyasat kami ng isang reklamo, magtatrabaho kami kasama mo at ng tagapamahala ng transportasyong publiko upang matamo ang isang walang kinikilingan at makatwirang resulta.

Ang mga resultang maaari naming matamo ay kabibilangan ng pagpapaliwanag, paghingi ng paumanhin, pagbabalik ng halagang ibinayad at bayad-pinsala at mga pagbabago sa mga pamamalakad at mga patakaran. 

Nagsisiyasat din kami ng mga isyung naapektahan ang buong pamamalakad ng transportasyong publiko at sinusubukan naming harapin ang problema kasama ng tagapamahala ng transportasyong publiko at Pamahalaan para mapabuti ang transportasyong publiko sa Victoria. 

Kontakin kami 

Telephone Symbol    1800 466 865 (Lunes –Biyernes, 09:00nu – 5.00nh)

Email Symbol    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interpreter Symbol    131 450 (kung kailangan mo ng interpreter)