Tiếng Việt - Vietnamese

Giới thiệu về Public Transport Ombudsman (Thanh tra Giao thông Công cộng)

Public Transport Ombudsman (Thanh tra Giao thông Công cộng) là một dịch vụ công bằng, miễn phí và nhanh chóng nhằm giải quyết các khiếu nại về giao thông công cộng và giúp cho hệ thống này trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Nếu muốn nói bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, xin quý vị hãy cho biết khi liên lạc với chúng tôi và chúng tôi có thể thu xếp để có thông dịch viên. Quý vị cũng có thể nhờ bạn hay người thân trong gia đình liên lạc với chúng tôi thay cho quý vị.

Chúng tôi xem xét rất nhiều vấn đề giao thông công cộng khác nhau như là:

  • Dịch vụ giao thông công cộng bị gián đoạn
  • Myki và việc bán vé
  • Các khiếu nại về nhân viên ngành giao thông công cộng
  • Lối đi cho người khuyết tật
  • Công việc về giao thông công cộng có thể ảnh hưởng tới quý vị

Có một số vấn đề mà chúng tôi không thể xem xét, như về giá vé, chính sách của chính phủ và khiếu nại về tiền phạt. Ngay cả nếu chúng tôi không thể điều tra về khiếu nại của quý vị, chúng tôi vẫn có thể hướng dẫn và cung cấp thông tin cho quý vị, đồng thời cố gắng giới thiệu quý vị tới nơi có thể giúp đỡ.

Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị thế nào 

Khi chúng tôi điều tra về một khiếu nại, chúng tôi sẽ cùng làm việc với quý vị và ban điều hành giao thông công cộng nhằm đạt được kết quả công bằng và hợp lý.

Chúng tôi có thể giúp đạt được các kết quả như là lời giải thích, xin lỗi, hoàn tiền và bồi thường, và thay đổi về chính sách và thủ tục.

Chúng tôi cũng có thể điều tra các vấn đề mang tính chất hệ thống trong hệ thống giao thông công cộng và làm việc với ban điều hành giao thông công cộng và Chính phủ nhằm cải thiện giao thông công cộng ở Victoria.

Liên lạc với chúng tôi 

Telephone Symbol    1800 466 865 (Thứ 2 – Thứ 6, 09 giờ sáng – 5 giờ chiều)

Email Symbol    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interpreter Symbol    131 450  (nếu quý vị cần thông dịch viên)